به پایان آمد این دفتر، و بله همون طور که انتظار داشتین حکایت باقی‌ست fatmeh.ka78@yahoo.com